VI HÖR DET VI SER – ETT PROJEKT I SAMVERKAN MED SVERIGES MUSEER

Teckenspråksportalen


Den här visar "kartan"

om tillgänglighet i olika museet.


Klicka på bilden eller länken.


http://www.teckenspraksportalen.se/

Information om projekten "Vi hör Det vi ser".

Några museet deltar i projekten, i syfte förbättra tillgänglighet för hörselnedsätta ska kunna följa museets historia.


Projekten pågår fram till november 2016.


Vi tackar Allmänna Arvsfonden för projektbidrag!


Länk till projektet

SDDFs kulturprojekt,

"Vi hör Det vi ser"

hade Guidat tur på Teckenspråk.

Filmade från den trevliga besöket på  Glimmingehus..

2016-08-09

Larm

 

Larm kopplad till mobil, surfplattan, dator och blinklampor.

Dessa produkter blinkar.

Man kan lägga till ord,

vad det är larmad för.

Brand, olycka m.m.

VI HÖR DET VI SER – ETT BANBRYTANDE PROJEKT I SAMVERKAN MED SVERIGES MUSEER


Vem driver projektet

Projektet drivs av Skånes Dövas Distriktsförbund i samverkan med

nedanstående museer och intresseorganisationer.


Vad är tanken med insatserna?


Syftet är att i samverkan mellan ett antal intresseorganisationer för döva och hörselskadade och 15 större museer i Sverige i landet utveckla nya modeller för hur döva och hörselskadade i ökad utsträckning kan få tillgång till konst- och kulturutbud.


Projektet bygger på att döva och hörselskadade ska kunna vara med och påverka utvecklingen i frågor som rör målgruppen och är därför direkt sprungen ur gruppens önskemål och behov.


Vilka är målsättningarna?


Tillvarata och öka döva och hörselskadades möjligheter och tillgång till konst- och kulturverksamhet, med tyngdpunkt på barn och unga

Verka för en ökad kunskap på Sveriges museer om och nya innovativa arbetssätt i relation målgruppen döva och hörselskadade.

Bidra till att insatserna permanentas i medverkande museiverksamheter.

Att resultaten dokumenteras och sprids till ytterligare 350 museer i landet.

Vilka medverkar


Följande museer deltar i projektet: Nationalmuseet, Skansen, Vasamuseet, Naturhistoriska museet, Riksidrottsmuseet, Stockholms medeltidsmuseum, Sjöhistoriska museet, Sjöfartsmuseet, Göteborgs konstmuseum, Malmö museer, Kulturen i Lund, Glimmingehus, Citadellet i Landskrona, Fredriksdal museer och trädgårdar samt Marinmuseum.


Dessutom medverkar Sveriges Dövas Riksförbund, Stockholm Dövas Förening, Göteborgs Dövas Förening, Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning,

Förbundet Sveriges Dövblinda i Skåne, Hörselskadades Riksförbund Skåne samt Riksutställningar.


Under vilken period pågår projektet?


Projektet genomförs under perioden december 2014 t o m november 2016.


Hur finansieras insatserna?


Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.


Vilka aktiviteter kommer museerna att kunna medverka i


Uppstartskonferens

Kontaktpersoner från varje museum kommer att medverka i en gemensam workshop vid projektstart som grund för gemensamt erfarenhetsutbyte med projektet som inspirationskraft.


På konferensen kommer en dialog att föras med var och en av de medverkande museerna med syfte att kunna påverka utbildnings- och andra insatser i projektet. .


Utbildningar

Löpande under projektet kommer utbildningar att genomföras för personal på olika nivåer på museerna. Utbildningarna kommer att behandla olika områden som exempelvis:


Tillgänglighet och mer specifika frågor kring målgruppen döva och hörselskadade t ex teckenspråk, tillgänglig information, tekniken Visual Guide och bemötande.

Teknik och arbetssätt för att utveckla utställningar, program och pedagogiska insatser som är tillgängliga för gruppen döva och hörselskadade.

Hur man marknadsför konst-, kultur- och annat utbud som är anpassade för målgruppen.

Döva och hörselskadade barn och unga som målgrupp.

Hur man som chef kan implementera insatser i verksamheten med koppling till dövas och hörselskadades tillgänglighet.

Användartester och rådgivning

Som grund för nya arbetssätt på museerna kommer användartester att genomföras för att upptäcka hinder för döva och hörselskadade att vara delaktiga i den publika verksamheten. Insatserna kommer också innehålla rådgivning om teknisk utrustning och pedagogiska verktyg för att kunna utforma tillgänglig information och kommunikation.


Erfarenhetsutbyte mellan museerna

Insatser för nätverkande och kunskapsspridning mellan museerna i frågor som rör tillgänglighet.


Insatser kring barn och kultur

Med grund i utbildningarna är ambitionen att under lovperioderna genomföra insatser


på några museer där teckenspråkiga döva och hörselskadade barn och ungdomar kan medverka.


Var och när kommer utbildningarna att genomföras?


Utbildningar genomförs i respektive region (Stockholm, Göteborg och Malmö).

En preliminär tids- och aktivitetsplan för alla insatser kommer att redovisas under uppstartskonferensen.


Vem och hur många från museerna kan medverka på utbildningarna?


Utbildningarna riktar sig till museipedagoger, barnpedagoger, tillgänglighetsansvariga och/eller utställnings-, förmedlings- och programansvariga samt verksamhetsansvariga på museerna.


Hur många som kan medverka på respektive utbildning avgörs i dialog med varje museum.


Ytterligare information


Önskas ytterligare information kontakta gärna oss på kulturforalla@sddf.nu.


Patrik DrivstedtEtt projekt med stöd från


Whats App
0721-89 49 19

Organisationsnr

84 80 01-17 69

info@sddf.nu

SMS nummer
0721-89 49 19

Bankgiro

456-24 27

Swish nummer
123 381 95 96

Infomation om Region Skånes tolk


Måndag - onsdag och fredag: 8.30 - 12.00

Torsdag: 13.00 - 16.00


Telefontid, bildtelefon och texttelefon

Måndag, onsdag och fredag

8.30 - 12.00


Bildtelefon:

0406748282@t-meeting.se


Taltelefon:

044-19 47 30


Texttelefon:

040-674 82 82


SMS: 0730-12 01 64

(Glöm ej skriva din namn)


Torsdag:

13.00 - 16.00


Vid behov av akuttolkning

ring till taltelefon

nr 040-6769078


Att beställa tolk och annan info


Se alla tolkbolag i Skåne


Inte nöjd med tolk?

Klicka här