OM SDDF

Organisationsnr: 848001-1769

Bankgiro: 456-2427


Vi har också Swish: 123 381 95 96

Du kan också skanna QR koden till höger med appen.


Glöm inte skriva i meddelande vad betalning anser.


Skånes Dövas Distriktsförbund bevakar intressefrågor som angår alla teckenspråkiga. Det handlar om tolk, kollektivtrafik, sjukvård och intressepolitiska frågor.


Vi är ett tvåspråkigt förbund med teckenspråk och svenska som grund.Situationen för döva förändras med åren. Idag är det fler ungdomar som går ut skolan för att läsa vidare på gymnasium och högskola. Dessutom har samhället vi lever i förändrats och utvecklats. Idag är det betydligt mer accepterat med funktionshinder i den hörande världen.

Vårt förbund SDR har nyligen antagit ett projektarbete "Nya vindar" som innebär ytterliggare perspektiv för teckenspråkiga i Sverige. Vi är inte längre endast drabbade handikappade. Vi är också medborgare med samma rättigheter och möjligheter.


Föreningslivet har också förändrats. I Sverige finns idag ca 13.000 barndoms döva. Men år 2015  har förbundet SDR endast drygt 4.000 medlemmar. Var finns dem som saknas?

I Sverige finns idag minst en miljon personer som är hörselskadade. Ungefär 100.000 av dem behöver någon form av teckenspråk för att klara sin vardag. Varför saknas dem i förbundet?

Vi behöver alltså förändra vårt mål och vårt syfte för att nå fler människor.


Distriktsstyrelsen har perspektiv två-språkighet och önskar att fler medlemmar och föreningar i Skåne utvecklas i samma perspektiv. Orsaken är väldigt enkel: Vi behöver träffa fler människor för att kunna bli fler medlemmar.


Idag har förbundet drygt 4.000 medlemmar. För att fullt ut kunna påverka och delta i samhällslivet tror vi att förbundet behöver bli åtminstone 50.000 medlemmar.


För att kunna nå dessa mål behöver vi både utveckla vår mötesverksamhet, och att bli bättre på utbildning i föreningsarbete.


Verksamhetsplaner måste inkludera fler människor med bra och trivsam kvalitet på våra aktiviteter. Dövkultur och dövmedvetande börjar alltid med att vi träffas. Ett av medlemsmötets syfte är att bli överens i olika frågor. Vårt samarbetsklimat är utvecklat och positivt. Vi har medlemmar med lång och positiv erfarenhet av föreningsliv.


Utbildning och "bildning" är sammankopplat. Vi utvecklar oss själva genom att bilda oss med fakta och reflektion. SDDF arbetar med en studieplanering till föreningarna i Skåne och genomför  kursverksamhet. Syftet är att öka kunskap om ledarskap och utvecklingsprocesser.


Vi har en stor uppgift framför oss. Styrelsen har en positiv grundsyn på dövas frågor i Skåne.

Därför hoppas vi speciellt på vårt projekt Medborgarservice kan bli genomfört.


Christer Eklund

Ordförande

2016

Alla elever i grundskolan, oavsett hörsel borde få lära sig grundläggande teckenspråk.


Det finns ungefär 8 000 -10 000 barndomsdöva och 30 000 döva och hörselskadade som kommunicerar med svenskt teckenspråk i Sverige idag. Vi anser det viktigt att alla i Sverige kan kommunicera med alla. Intresset för att lära sig teckenspråk finns. Det som saknas är ett politiskt beslut.

Infomation om Region Skånes tolk


Måndag - onsdag och fredag: 8.30 - 12.00

Torsdag: 13.00 - 16.00


Telefontid, bildtelefon och texttelefon

Måndag, onsdag och fredag

8.30 - 12.00


Bildtelefon:

0406748282@t-meeting.se


Taltelefon:

044-19 47 30


Texttelefon:

040-674 82 82


SMS: 0730-12 01 64

(Glöm ej skriva din namn)


Torsdag:

13.00 - 16.00


Vid behov av akuttolkning

ring till taltelefon

nr 040-6769078


Att beställa tolk och annan info


Se alla tolkbolag i Skåne


Inte nöjd med tolk?

Klicka här